Děti kajícníků - text

Pavel Keřkovský
Manifest mladé generace 20. synodu Českobratrské církve evangelické Synodní radě ČCE zvolené 20. synodem

Situace, do které jsme se v posledních měsících dostali a která nás staví pod nesmlouvavé mínění druhých (viz příloha 1), musí nás vést k hlubšímu zamyšlení.

Máme za to, že dříve nežli se můžeme poctivě vyrovnat s míněním druhých, je na místě ohledat, jak dokážeme rozumět především sami sobě. Proto se vracíme k samým počátkům našeho bohosloveckého vnímání.

„Jednatřicítka" a „Děti kajícníků"

Pavel Keřkovský

Jde o dvě nejvýznamnější petice členů církve ČCE, které vznikly v 70. letech minulého století. Jednatřicet signatářů adresovalo petici Federálnímu shromáždění, a to ji zásadně odlišuje od dřívějších memorand, jichž několik zaslala SR ČCE Ministerstvu školství a kultury Československé republiky, počínaje rokem 1963.1 Iniciátory petice jsou v prvé řadě ti, kteří signovali tzv.

Vzpomínky evangelických mluvčích Charty 77

připravil Miloš Rejchrt

Když jste se stal mluvčím Charty 77, dávali vám členové církve ČCE najevo, že o vaší angažovanosti vědí? Pokud ano, jak?

Jan Kozlík: Nikdo mi ve sboru ČCE ve Mšeně nedal zřetelně najevo, že o mé angažovanosti ví jinak než o něco vřelejším stiskem ruky.

Vladimír Kalus (1930-1987)

Peter Morée
„Farář Vladimír Kalus patří k předním osobnostem naší církve, je po celé církvi znám jako svědomitý a krajně obětavý farář i vysoce charakterní člověk. Zákaz dalšího působení v jeho povolání, kterým byl postižen z nepochopitelných nám důvodů, vyvolává v církvi velmi nepříznivý ohlas, až i hořkost."1 Takto se vyjádřil konvent horáckého seniorátu 28. října 1972 k čerstvé novince z oblasti vztahů mezi státem a církvemi tohoto měsíce. O necelé dva týdny dříve informoval Jihomoravský krajský národní výbor faráře Kaluse a církevní vedení o tom, že miroslavskému kazateli byl odejmut státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Nebyl mu sdělen žádný podrobnější důvod k tomuto zásahu, než „nesplňujetepodmínky všeobecné způsobilosti, požadované § 2 zákona 218/49."2 Stát se tedy nijak neobtěžoval vysvětlit, proč tak tvrdě zakročil proti faráři, který v církvi neměl pověst vzbouřence. Otázka, proč zrovna Vladimír Kalus dostal zákaz vykonávat svou profesi, zůstala tak otevřená.

Vladimír Kalus se narodil 15. ledna 1930 v Praze. Chodil na gymnázium v Benešově, kde se mj. pod vlivem tamního faráře Josefa Štrupla rozhodl pro studium teologie. Na teologickou fakultu nastoupil v roce 1948 a o čtyři roky později složil závěrečné zkoušky. Jako vikář pak nastoupil na sbor v Chrástu u Plzně, kde zůstal (od r. 1954 farář) do roku 1959. V době jeho působení byl postaven sborový dům, jehož dokončení v roce 1956 představovalo pro sbor klíčovou událost. Chrástecký sbor dodnes vyzdvihuje Kalusovu práci s mládeží, která zahrnovala také letní brigády.3

Angažovaný filozof Ladislav Hejdánek

Pavel Keřkovský
Některé osobnosti náleží do galerie inspirujících postav české kultury. Jistě mezi ně náleží Ladislav Hejdánek, jehož jméno je spjato s „nepředmětností pravdy" a též s „betlémskou výzvou". Obě dvě tradice se mu promítají do občanské odpovědnosti slovem i činem. Čes-kobratrská církev evangelická nemá málo osobností, pouze jakási zvláštní duchovní slepota nám nedovoluje vidět, že mezi námi byli a často ještě i žijí mnozí, kteří jsou inspirací pro věřící i nevěřící.

Ladislav Hejdánek se narodil v Praze 10. 5. 1927 do věřící rodiny (otec katolík s vlažným vztahem k církvi, matka protestantka).[1] K velmi hlubokému ponoru do evangelijní tradice došlo zejména v Akademické Ymce (speciální součást mezinárodní organizace YMCA – Asociace mladých křesťanských mužů). Akademická studia započal po II. světové válce na znovu obnovené pražské univerzitě studiem matematiky, záhy však přešel na katedru filozofie a sociologie. Jeho učiteli byli Jan Blahoslav Kozák a Jan Patočka.

Farář Ctirad Novák - první soudní proces s farářem ČCE po roce 1968

Michael Pfann
Kutnohorský farář Ctirad Novák byl v roce 1969 odsouzen za údajný převoz „závadových" dokumentů do Nizozemí. Dočasně mu byl odebrán státní souhlas k duchovenské činnosti. Stal se tak prvním farářem ČCE takto postiženým po roce 1968. Na jeho případu se ukazuje postup „normalizace" státní správy v přístupu k církvi. Novák mezi ostatními „bezsouhlasníky" představuje zvláštní případ. Po navrácení souhlasu se vrátil na původní sbor, poté byl zaměstnán jako tajemník na Synodní radě ČCE a nakonec působil jako farář v Nosislavi. Jeho schopnost sjednocovat v sobě takovéto protiklady se projevovala i v inte-grující otevřenosti k rozmanitým myšlenkovým proudům a skupinám v ČCE.

Začátky

Ctirad Novák se narodil jako jediné dítě svých rodičů 13. června roku 1931 v Brně. První roky po narození žil s rodiči ve Vanovicích, odkud se později přestěhovali do Brna. Ač byli jeho rodiče původně evangelík a katolička, jejich vliv na synovu církevní příslušnost byl spíše odstředivý. Svoji cestu ke křesťanské, evangelické víře nacházel dospívající Ctirad sám rodičům navzdory. Do náboženství ho přivedl vikář Josef Hlaváč. Jeho působiště, Blahoslavův dům, se stalo Novákovi novým útočištěm.

František Kopecký MUKL (muž určený k likvidaci) a ordinovaný laický kazatel ČCE

Pavel Hlaváč
Rozhlasovou stanici Svobodná Evropa (RFE) a Hlas Ameriky (VOA) jsem nezačal poslou-chat až v posledním roce komunistické vlády v naší zemi. Nicméně, právě v létě toho pa-mátného roku 1989, nevím již na které té „štvavé vysílačce", jsem vyslechl reportáž o Čes-koslovenském dni v kanadském Torontu. Ta slavnost se konala 2. července a její součástí bylo odhalení Památníku obětem komunismu. Zahajoval ji modlitbou politický vězeň z ČSSR pan František Kopecký.1 Byla to modlitba jak má být, krátká, prostá i vznešená. Postihovala mimořádnou závažnost té chvíle, zněla kralickou a Komenského bibličtinou. Ta modlitba mne oslovila a zaujala. Usoudil jsem, že to musí být evangelík! Rozhodl jsem se bratra Františka vypátrat a podařilo se!

Ve Františku Kopeckém jsem poznal vzácného člověka, věrného, moudrého a obětavého bratra. Potom již brzy, jak jste vy starší zažili a jak se vy mladší dočítáte, hodně věcí se oproti tomu, jak to bylo před čtyřiceti lety a po celých dalších, dlouhých čtyřicet let, docela podstatně změnilo. Změnily se i možnosti veřejného působení bratra Františka. Byl zvolen starostou ve svém bydlišti v obci Řitka u Prahy. Angažoval se v polistopadové Konfederaci politických vězňů. Byl zakladatelem Klubu Milady Horákové a jeho prvním předsedou.

Geneze a dějiny osmi fakultních tezí z roku 1977

Peter Morée
Události v prostředí ČCE v roce 1977 dokážou dodnes rozjitřit emoce těch, kteří tu situaci bezprostředně zažili, ale i těch, kteří se s ní seznámili prostředkovaně. Začátkem onoho roku byla zveřejněna Charta 77, kterou podepsalo několik evangelických farářů (část z nich zbavených státního souhlasu k vykonávání duchovenské služby). V květnu pak vyšel Dopis 31 členů ČCE, adresovaný Federálnímu shromáždění, ve kterém kritizovali omezování náboženské svobody v Československu. Vedení církve se ocitlo pod nebývalým tlakem komunistické diktatury, požadující, aby církev upevnila svou autoritu a distancovala se od těch, kteří zvedali svůj hlas proti bezpráví. V této souvislosti vydala Komenská evangelická bohoslovecká fakulta (tehdy úzce spjatá s církví) své stanovisko v podobě osmi tezí, které měly přinést teologické jasno do rozbouřených vod. K žádnému uklidnění a sjednocení ale nedošlo, nýbrž teze se staly symbolem hlubokého rozdělení v ČCE.
K pochopení a posouzení tezí je třeba vznik tohoto dokumentu vidět v kontextu toho, co se na fakultě odehrávalo od roku 1969. Teze nejsou osamělým fenoménem, ale představují spíše kulminaci toho, jak fakulta a její učitelé chápali sami sebe v událostech normalizačního Československa a církevního života ČCE.

Úvod

Dopisy a petice v době počínající a stabilizované normalizace (1968-1977)Dopisy jednotlivců, Charta 77, „Jednatřicítka", Prohlášení pěti, „Děti kajícníků"

Pavel Keřkovský
Podtitul naznačuje, že církevní debata o životě Českobratrské církve evangelické v době počínající (1969—1972) a stabilizované normalizace (1972—1977)1 se soustředila na pro-blém úlohy práva v církvi i ve společnosti a proto také na otázku, v jaké míře se mají věřící lidé zapojit do společenského zápasu o spravedlnost. V sázce byla křesťanská spiritualita i společenská odpovědnost. Věřící si museli zodpovědět několik otázek: K jakým postojům vede „svědomí zjitřené evangeliem"? Kde se protínají společenské souřadnice s evangelijní-mi? Jaké postavení ve společnosti má mít církev a jednotliví věřící? Na co mají nárok věřící v ateistické společnosti (ateismus či vědecký světový názor byl prakticky jediným legitim-ním — tedy státním náboženstvím)? Jakých prostředků je dovoleno užít pro uskutečňování důstojného náboženského i společenského života věřících? Je občanskou povinností jít k volbám, popřípadě absolvovat základní vojenskou službu?
Všichni českobratrští účastníci církevně-společenské debaty se opírali o evangelijní zvěst. Lišili se pouze v odhadu, jaké konkrétní nástroje se mohou užít, aby evangelijní zvěst se nestala karikaturou, tedy slovem nepřípadným a lživým. Ke stabilizaci normalizace v církvi došlo zřejmě až po konsolidaci vládních institucí a strany, pak přišly na řadu noviny, rozhlas a televize, poté kulturní, školské a občanské aktivity a až nakonec došlo i na církve — ovšem zde se tu stabilizaci zcela nepodařilo ukončit. To vyplývá z dalšího. Začátek stabilizace normalizace v církvi nastal v momentě, od něhož podstatná část církve začala označovat petice za zbytečné „tahání lva za vousy", za nepatřičné dráždění vrchnosti, které navíc nepřísluší evangelickým jednotlivcům a hnutím, protože v této sféře prý mají legi-timní kompetence pouze představitelé církve, tj. synodní rada. Zastánci petičně-právní, tj. reformací podložené strategie, odmítali zvěstování, tzv. čistého evangelia" bez přihlédnutí ke společenské problematice, zejména ke společenské spravedlnosti v plném rozsahu. Dle autorů dopisů a petic také vládní struktury jsou podřízeny právu a spravedlnosti a také státně-správní zaměstnanci musí být vyučováni demokracii a nesmějí zneužívat práva ve svůj prospěch, jak připomenul Ladislav Hejdánek v návaznosti na Karla Havlíčka Borov-ského a T. G. Masaryka.
K věcnému pohledu na úlohu práva a úlohu věřících ve společnosti snad nejlépe čtenáře uvedou Zásady ČCE z roku 1968, které byly schválené XIV. synodem (1966): „Protože je křesťanu právo znamením Boží péče o člověka, a tedy více než pouhá lidská dohoda, má vůči němu vždy dvojí úkol. Na jedné straně jde o to, aby právní svědomí, tj. vědomí práva a spravedlnosti bylo posilováno a aby právní řád byl chráněn před libovůlí, jak těch, kdo spravují společnost, tak i každého občana. Ve společnosti musí být důvěra, že se každý může dovolat spravedlnosti. Na druhé straně však je potřebí ochrany člověka před tvrdostí litery práva, která nehledí k životním okolnostem. Křesťanův poměr k právu se pohybuje mezi těmito dvěma ohnisky. Je odpověden za ryzost právního řádu a obnovu spravedlnosti ve společnosti více než jiní občané. Ve svých občanských funkcích se zasazuje o dokonalejší právo a spravedlnost pro každého. Své odpovědnosti užívá však tak, aby nemusilo dojít k násilnému porušení právního řádu vzpourou nebo revolucí. Ale citlivé právní svědomí, stále pročišťované evangeliem, připouští i revoluční vzpouru, jsou-li právo, spravedlnost a lidskost trvale porušovány sobectvím a tyranií nenapravitelných vladařů."2

1. Nástup normalizačního obnovování pořádku

Zlatá šedesátá“ neskončila „happy endem“, nýbrž okupací. Vojska „Varšavské smlouvy“, pod vedením Sovětského svazu (Ruska), přepadla Československo 21. srpna 1968 a ukončila politický experiment „socialismu s lidskou tváří“. Reformně-správní pokus byl zadušen mocenskou silou po několika měsících nadějného vývoje. Okupace byla zpečetěna moskevskými protokoly, kterým se nepoddal pouze František Kriegel, jediný statečný a skutečně prozíravý vládní politik.

Sledování a manipulace synodů ČCE státními orgány v letech 1969-1973

Šimon Trusina

Sledování a manipulace synodů ČCE státními orgány v letech 1969–1973[1]

Že byly synody Českobratrské církve evangelické (ČCE) během komunistické diktatury ovlivňovány, není nikterak překvapivé. Nadto již otázka sledování synodů státní správou byla v řadě Cesta církve pojednána,[2] proto si její opětovné zpracování vyžaduje krátký komentář.[3]

Úvodník k Cestě církve VIII

Pavel Keřkovský, Peter Morée

Po delší přestávce dostáváte do ruky tento VIII. svazek v řadě publikací naší komise Cesta církve (CC). Podařilo se nám ho vydat až nyní, až když někteří členové komise dotvořili a vydali rozsáhlou studii o J. L. Hromádkovi: Nejpokrokovější církevní pracovník, Benešov: Eman, 2015.