Informativní zpráva o kádrových přípravách na XIV. synod ČCE

Následující interní dokument Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) ilustruje, jak státní kontrola církví přerůstala do mocenských pokusů, nejen o naprosté ovlivňování, ale přímo i organizování a řízení církevního života,
Tento dokument se nachází v Národním archivu, ve fondu Ministerstva kultury a škol¬ství, karton č. 45.

30. listopadu 1962

Ve dnech 26. až 28. února se bude konat námi schválený XIV. Synod českobratrské církve evangelické. Jedním z bodů programu bude volba šestičlenné Synodní rady, jejímž pěti členům končí šestileté funkční období. Některé naše církevně politické záměry se v této církvi těžko prosazují a naráží na odpor v Synodní radě, v seniorátech i ve sborech. Z těchto důvodů jsme zamýšleli dosáhnout změny v kádrovém složení Synodní rady. Synodní rada nám na naše dožádání oznámila, že budou navrhováni a znovu zvoleni dosavadní členové Synodní rady.

K tomuto návrhu zaujal odbor pro věci církevní MŠK toto stanovisko:

Z dosavadních šesti členů Synodní rady je správné v dalším funkčním období počítat opět s Dr. Viktorem Hájkem do funkce synodního seniora.

Dr. Hájek má v církvi potřebnou autoritu. Při výkonu své funkce a při jednání se státní správou sice hájí zájmy církve, avšak ne do krajnosti. Staví se pozitivně k mírové práci, je předsedou Pracovního výboru Křesťanské mírové konference a v církvi se snaží realizovat některá naše doporučení. Dřívější názor, že by již neměl být v čele církve není nesprávný, avšak v současné době podle našeho názoru a podle slov prof. Hromádky není v církvi vhodnější náhrady. Pro realizaci našich církevně politických záměrů bude třeba pravidelně jej zvát k projednávání dílčích i zásadních otázek. Další tři členové dosavadní Synodní rady jsou sice církvi oddaní funkcionáři, avšak nejsou výbojní a je možno říci, že jsou přístupni jednání.

Jsou to:  Miloš Šourek, farář v Praze-Libni,

Dr. Alois Sklenář, pracovník Okresní správy spojů v Olomouci a Dr. Miloš Jarošek, vedoucí  Advokátní poradny ve Vsetíně.

S těmito členy dosavadní Synodní rady je možno bez větších výhrad souhlasit do dalšío funkčního období.

Podle našeho názoru měl být vyměněn Vladimír Čapek, farář z Prahy-Žižkova, který je v dosavadní Synodní radě ve funkci náměstka synodního seniora. Z titulu své funkce dozírá v církvi na výchovu mládeže.

Jako druhý měl být vyměněn JUDr. Pavel Šimek, zaměstnanec Okresního soudu v Brandýse n. L., který v Synodní radě zastává funkci kurátora. U Dr. Šimka je situace ztížena tím, že je ve funkci teprve tři roky a nebude jako jediný ze šesti členů Synodní rady volen, protože mu končí funkční období v r. 1965. Dr. Šimek je v církvi velmi aktivní a přesto, že byl členem strany do roku 1952 a dodnes pracuje ve státní správě, staví se na obranu zájmů církve. Informace o práci Dr. Šimka u Okresního soudu v Brandýse a u Krajského soudu v Praze (předsedy soudu s. Hübnera) jsou shodné v tom, že Šimek je skutečný právník, se znaky dobrého advokáta praktika. Na pracovišti plní dobře úkoly a žádné konkrétní porušení povinností nebylo zjištěno. Při plnění své církevní funkce si počíná tak, že mu není možno poukázat na konkrétním případě porušení našich církevních a jiných zákonů.

Provedení těchto změn jsme doporučili synodnímu senioru dr. Hájkovi, který slíbil projednat s oběma jejich další členství v Synodní radě. Dr. Hájek a později i prof. Hromádka nás však upozornili, že jednak nevidí žádných vážných důvodů proč by p. Čapek neměl být znovu zvolen jako člen Synodní rady. Totéž platí o Dr. Šimkovi. V případě Dr. Šimka je dvojí možnost: buď odebrat státní souhlas, pro což nemáme konkrétní vážné důvody, nebo jej požádat, aby resignoval. Resignace mu byla doporučena i námi a Dr. Šimek tvrdí, že by to v církvi nezdůvodnil a že by to jistě způsobilo značný rozruch.

Po několikerém jednání se synodním seniorem dr. Hájkem a po rozhovoru s prof. Hromádkou, jsme toho názoru, že za současného stavu, kdy nemáme proti oběma uvedeným členům Synodní rady dostatek argumentů, způsobila by tato změna v církvi negativní odezvu (nevhodné debaty na Synodu a po něm další problémy). Dále je možné počítat s tím, že jak Čapek, tak zejména Dr. Šimek by se nevzdali aktivní činnosti v církvi a tvořili by nelegální součást Synodní rady. Jejich kontrola a jejich případný postih by byl značně ztížen.

Po zvážení současné situace, zejména pro nedostatek konkrétních argumentů proti oběma jmenovaným členům dosavadní Synodní rady, dospěl odbor pro věci církevní MŠK k názoru: Vyslovit souhlas s návrhem Synodní rady na složení nového ústředního orgánu církve s tím, že činnost Dr. Šimka a faráře Čapka bude zvlášť sledována a že mohou být odvoláni ve funkčním období.

Z těchto důvodů je námi a orgány MV ovlivněn a prověřen návrh na složení pořadí náhradníků Synodní rady, kteří mohou být na XIV. Synodu českobratrské církve evangelické rovněž voleni.

Dne 30. listopadu 1962