Dopis dr. Václava Kejře do Ženevy 1977

Přeložený dopis do češtiny nalezla komise CC od roku 1945–1989 v městském archivu města Prahy – ve složkách ministerstva kultury zároveň s jeho anglickou verzí, kterou tam někdo ze SR ČCE dodal, a co je horší, objevili jsme tam i originál dopisu zahraničního odesílatele „s hlavičkou, na nějž odepisoval dr. Václav Kejř, tedy nikoli kopii, ale originál! Tehdejší tajemník synodní rady (vyřizující agendu církve) byl dokonce pověřený mezinárodní organizací, Světovou radou církví pro monitorování problematiky lidských práv v Československu. V rozhovoru s jedním členem komise tvrdil, že mezi ústřední kanceláří a ministerskou administrativou panovaly vztahy důvěry a že dávaly často k dispozici (nejen k nahlédnutí) dopisy, o které měla státní správa zájem, že nechtěly nic tajit. O této podivné praxi synodně radní administrativy viz CC II, s. 32-60. K dokreslení celé situace je nutné dodat, že Československá státní pošta měla na některých městských poštách rozsáhlá oddělení, která kontrolovala poštu, rozbalovala dopisy i balíčky ze zahraničí a jdoucí do zahraničí. Dopisy a balíky jdoucí do českého regionu byly kontrolovány pravděpodobně jen vybraným tzv. nespolehlivým osobám.

Rev. Conrad Raiser

Zastupující gen. tajemník Světové rady církví

Drahý bratře Raisere,

Váš dopis ze dne 21.června 1977 týkající se dopisu faráře A.Kocába o petici podané několika osobami Federálnímu shromáždění ČSSR jsem našel na svém stole po návratu z USA 5. července t.r. Váš dopis jsem předložil synodní radě 14. července.

Vážíme si Vašeho zájmu, pozornosti a způsobu, kterým řešíte tuto záležitost. Dotýká se naší církve a Vy byste měli být informováni pravdivě.

Jak parně víte, v naší církvi existuje malá skupina kazatelů, která se nazývá „Nová orientace“. Povstala ze zvláštního pojetí některých teologických otázek, kterým se oddělila od teologie naší církve přes všechny snahy učitelů Komenského fakulty. Zvláště tři z nich jsou velmi výmluvní. Pro tyto specielní teologické postoje a způsob svého chování, někteří z této skupiny ztratili důvěru našich státních orgánů a jejich kazatelská služba byla zastavena. Všichni kromě jednoho mohli přejít do jiných sborů. Tuto možnost však odmítli. Synodní rada nikdy nepřestala činit pokusy, aby se tito bratři znovu vrátili do kazatelské služby. Devíti bratřím tato možnost byla dána a ti nyní působí jako řádní duchovní.

Když někteří z nich (6) podepsali tzv. Chartu 77, mohlo to být vysvětleno jako jejich osobní záležitost. Ale v květnu tato skupina připravila petici, pro kterou získala 31 podpisů (16 duchovních – z nich 6 t.č. mimo službu – a 15 laiků) a poslali ji Federálnímu shromáždění ČSSR, jako kdyby byli pověřenými mluvčími Českobratrské církve evangelické. Tato petice se týká věcí celé církve. Tím vytvořili určitou krisi v církvi, protože tak učinili navzdory mému napomenutí a varování, že bych byl nucen resignovat na úřad synodního seniora, protože nemám jiného prostředku, jak se postavit proti takovému svévolnému aktu, který se dotýká jednoty církve. Dovolte mi, abych dodal, že podobná akce nebyla podniknuta v žádné z 18 církví u nás.

Celá věc je tím zvláštnější, že synodní rada neopomenula nic, co by se dotýkalo života a služby církve a o všech těch věcech zmíněných v petici jednala s představiteli státní správy, jak sami signatáři připouštějí. Mělo by být rovněž připojeno, že petice není vždy správná. Obsahuje údaje, které jsou polopravdivé a některé dokonce nepravdivé. Takové údaje jsou v naší situaci velice nebezpečné.

Poslední akce této skupiny nemůže být chápána jinak, než jako narušování všech snah synodní rady jednat a řešit problémy církve s odpovědnými státními orgány. Synodní rada také ve všech rozhodnutích respektuje usnesení synodu, který velikou většinou nesouhlasí s postoji a akcemi Nové orientace.

Protože nerespektovali mého varování a pro jejich neposlušnost, která je škodlivá celé církvi, podal jsem resignaci synodní radě. Synodní rada ji nepřijala a rozhodla svolat zvláštní zasedání synodního zastupitelstva. Toto zasedání vyjádřilo důvěru plnou mně, jako synodnímu seniorovi a synodní radě a schválilo naše jednání a rovněž zvolilo zvláštní výbor, který bude jednat o všech případech porušování církevního zřízení a kázně. Zbytek Vám ozřejmí přiložený překlad zprávy všem sborům církve, o kterou jste žádali.

Známe dobře lásku a modlitby našich sesterských církví v cizině. Jsou nám velkou pomocí, za kterou jsme vděčni. Lituji, že jsem nebyl v Budapešti, abych se tam setkal s dr. Potterem, ale doufám, že se s ním setkám příští rok v Československu.

Bůh Vám žehnej ve Vaší práci!

              V lásce Kristově Váš Václav Kejř