Dopis Pavlu Otterovi od synodního seniora dr. Václava Kejře a synodního kurátora dr. Františka Škarvana – 10. 10. 1977

Podpis Pavla Ottera je oním třicátým druhým podpisem, o němž hovoří Jan Z. Dus ve svém prorockém kázání ze 14. 1. 1990 v Praze-Dejvicích, viz níže. Jednatřicítku tedy máme nazývat nadále Jednatřicítkou s třicetidvěma podpisy.

Bratr Otter                                                 Praha 10.10.1977

              Farář ČCE                                                               č.j. 1698/77

Palackého nám. 364 Vizovice

Bratře faráři!

Při své farářské zkoušce dne 29.září 1977 jsi znovu potvrdil, že jsi se připojil k prohlášení 31 bratří a sester, které tito zaslali 7. května proti vůli bratra synodního seniora a synodníh rady Federálnímu shromáždění. Odmítl jsi odpovědět br. synodnímu seniorovi a celé synodní radě na dotaz, jak jsi tento svůj přístup technicky provedl, konkrétně komu jsi svůj podpis oznámil, předal či podobně. Synodní rada musela konstatovat, že obojí jednání je zarážející právě ve chvíli, kdy Ti synodní rada uděluje dekret volitelnosti za faráře církve. Jak podpis „podání 31“, tak i Tvé jednání před synodní radou tudíž znamená nekázeň vůči vedení církve ve velmi vážné době a zásah do kompetence vedení církve v citlivém oboru vztahu církve ke státu.

Synodní rada se starostí sleduje tento Tvůj nezvyklý nástup služby jako faráře v církvi a jako nejvyšší správní orgán udílí Ti správní trest písemného pokárání. Toto rozhodnutí nabylo ihned právní moci.

dr. František Škarvan                                              dr. Václav Kejř synodní kurátor                                                     synodní senior