Sledování brigád „orgány“

Ondřej Matějka

Docela zajímavým příznakem je, že zpráv k brigádám je na straně státní správy tak málo. Mám pocit, že to hezky ilustruje, jak dobře tahle činnost byla na synodní radě díky Martě Kačerové „zakonspirovaná“ a že ani lidé na polesích či jinde, pro které brigádníci hodně efektivně pracovali, neměli potřebu to nějak řešit s nadřízenými (a hlavně se stranickými orgány). Jeden dokument jsem našel ve fondu MŠK (složka Církev 47 IV. ČCE, A. Vztah církve a státu 1956–1966, podsložka Zprávy a hlášení církevních tajemníků o situaci a činnosti ČCE v jednotlivých oblastech 1959, 1962, 1964).

Zprávu o brigádě ve Kdyni r. 1964 zaslal Západočeký Krajský národní výbor Plzeň církevnímu odboru Ministerstva školství a kultury ve Valdštejnské ulici v Praze, kde byla 23. 10. 1964 převzata Zvláštním oddělením MŠK a označena razítkem Tajné.

Ze zprávy, v mnoha ohledech kuriózní, vybíráme (citováno doslova):

„Ve dnech 29. 6.–18. 7. pracoval u Lesního závodu ve Kdyni, polesí Modlín, okres Domažlice, kolektiv brigádníků českobratrské církve evangelické pod vedením Eduarda Bauera z Prahy, Jircháře 13. Jmenovaný uzavřel s lesní správou pracovní smlouvu pro patnáct lidí. Vedení závodu nepožadovalo však jmenovitý seznam, který se snaží získat nyní dodatečně. Přesnou evidenci ovšem již nepodchytí, neboť někteří brigádníci pracovali jen jeden nebo dva dny, stále jedni odcházeli, noví opět přicházeli. V brigádě pracoval i občan z NSR s manželkou. Jejich jména nejsou zjištěna. Eduard Bauer byl dříve údajně také na návštěvě v NSR.

Ve dnech 10.–22. 8. 1964 pracovala na stejném místě jiná podobná brigáda. Seznam účastníků byl na zásah našeho odboru podchycen (následuje dlouhý seznam). V této brigádě se vystřídalo ovšem mnohem více lidí, neboť v tomto případě mnozí předčasně odešli, jiní za ně nastoupili. Bylo zjištěno, že v letošním roce brigádu u vedení závodu nezprostředkoval farář Jakub Trojan ze Kdyně. Uvedený v období druhé brigády byl dokonce mimo území našeho státu v Dánsku. Bohoslužby si prováděli sami účastníci. V loňském roce se ovšem podílel J. Trojan na zorganizování podobné brigády u stejného závodu. Náš odbor neměl o tom jakékoliv informace až do současné doby. Jména účastníků loňské brigády jsou v podstatě podchycena (pozn. red.: v dlouhém seznamu figurují i jména jako Miloš Rejchrt, Jiří Veber, Bohumil Čejka aj.), chybí však adresy. Některá jména jsou shodná s letošním seznamem. Bezpečnostní orgány provádí šetření a nepřejí si zásahů. Podepsán vedoucí odboru Jaroslav Zajíc.“

Pod strojopisem je ručně připsáno: 27. 10. 64 jsem celou záležitost projednal za přítomnosti s. Krále z Círk. odboru MŠK se soudruhy z MV, kteří celou věc prověří, zjistí skutečnou podstatu brigád a budou nás informovat. J. Souček.